Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Rozmiar tekstu

A

A

A

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.
1. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien spełniać następujące wymogi:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wykształcenie:
 - wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub,
 - wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
 - średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej trzy letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,.
d) kandydat nie może obecnie i w przeszłości być pozbawionym władzy rodzicielskiej, ani nie mieć jej ograniczonej lub zawieszonej,
e) wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu asystenta rodziny,
h) samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.
2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
a) umiejętność pracy z rodziną w kryzysie i zagrożoną wykluczeniem społecznym,
b) znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows),
c) prawo jazdy kat. „B”,
d) doświadczenie zawodowe, staż, praktyka,
e) kreatywność, komunikatywność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Asystenta rodziny obejmuje m.in.: Do głównego obowiązku Asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu Asystent rodziny m.in. będzie: - współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo - wychowawcze, PCPR itp. - pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych, - pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, - merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego, - pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną, - motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: - opracowanie i realizację planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym OPS i PCPR, - udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, - wspieranie aktywności społecznej rodzin, - prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, - kształtowanie praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną , - zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i CV,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
c) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Asystenta rodziny,
g) oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101. Poz. 926 ze zm./. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko – Asystent rodziny oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej.”
5. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę. Wymiar czasu pracy:1/2 etatu. Wynagrodzenie:1/2 XIII kategorii zaszeregowania.
6. Forma i termin składania ofert. Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu do dnia 31.01.2012. do godz. 15.00, osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Asystenta rodziny ”.
7. Inne informacje:
a) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
b) Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście telefonicznie.
c) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
d) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu – Dorota Słodek.

 

20

STY

2012

2468

razy

czytano

448/454

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia