Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Aktualności

Nowy okres zasiłkowy - niezbędne dokumenty

Nowy okres zasiłkowy - niezbędne dokumenty

Rozmiar tekstu

A

A

A

Do wniosku o zasiłek rodzinny na okres 2012/2013 należy dołączyć w szczególności:

·                     uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;

·                     skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

·                     orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności;

·                     oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

·                     zaświadczenia lub oświadczenia każdego pełnoletniego członka rodziny stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w 2011r., w tym odpowiednio:

  1. zaświadczenia wydane oddzielnie przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w 2011r;

2.          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2011r., jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3.          oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2011r.,  innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

4.          zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z 2011r.- wystawione przez ZUS lub pracodawcę

5.          oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011r., albo nakaz płatniczy za ten rok,

6.          przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

7.          kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść  ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

Dodatkowo w przypadku:

1. uzyskania dochodu (patrz rubryka 4.2 i 4.3 wniosku o zasiłek rodzinny) w roku 2011r.  należy dostarczyć:

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (zaświadczenie od pracodawcy lub PIT-11, umowa o pracę, umowa zlecenie itp.),

2. uzyskania dochodu (patrz rubryka 4.2 i 4.3 wniosku o zasiłek rodzinny) w roku 2012r., (2013)r., należy dostarczyć:

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego  przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę, umowa zlecenie itp.),

3. utraty dochodu (patrz rubryka 4.2 i 4.3 wniosku o zasiłek rodzinny) należy dostarczyć:

- dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy, kopia zawartej umowy zlecenie oraz oświadczenie strony o tym, że nie wykonuje już um. zlecenie),  oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (PIT-11 lub PIT-8B) –dot. 2011r.

- dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy, kopia zawartej umowy zlecenie oraz oświadczenie strony o tym, że nie wykonuje już um. zlecenie),  oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (PIT-11 lub PIT-8B, zaświadczenie pracodawcy, w których wskaże wysokość utraconych dochodów ) –dot. 2012r, 2013r.

 

07

SIE

2012

3883

razy

czytano

439/454

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia