Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Aktualności

Z działalności OPS

Z działalności OPS

Rozmiar tekstu

A

A

A

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu jest jednostką organizującą pomoc społeczną dla mieszkańców miasta i gminy Ogrodzieniec.

Jeśli potrzebujesz pomocy, ale nie wiesz gdzie się zgłosić - zapytaj pracownika socjalnego, kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka, adres Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec, tel. 32 6733526, e-mail ops@ogrodzieniec.pl, strona internetowa www.ops.ogrodzieniec.pl

Jeśli natomiast szukasz bardziej szczegółowych informacji, przydatne mogą okazać się poniższe wskazówki:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do 21. roku życia w przypadku nauki w szkole  (dochód na osobę do 574 zł lub 664 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego) oraz dodatki z tytułu:

• urodzenia dziecka - 1000 zł wypłacane jednorazowo na dziecko, 
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,

• samotnego wychowywania dziecka: zdrowego - 170 zł (nie więcej niż 340 zł na wszystkie    dzieci), niepełnosprawnego - 250 zł miesięcznie (nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci),

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80  zł na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie,

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia - 60 zł, powyżej 5. roku życia - 80 zł miesięcznie,

            • rozpoczęcia roku szkolnego -100 zł raz na rok na każde dziecko,

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole na wydatki związane z zamieszkaniem w miejscowości, w której jest szkoła - 90 zł miesięcznie,

• na wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła - 50 zł miesięcznie,

2.     Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe –wynosi 1000 zł, kryterium dochodowe wynosi: 1922 zł netto miesięcznie w   przeliczeniu na osobę.

3.   Świadczenia opiekuńcze:

-          świadczenie pielęgnacyjne (dochód rodziny nie ma wpływu na świadczenie, wysokość świadczenia od 01.01.2015r. - 1200 zł), przysługuje rodzicowi nie podejmującemu zatrudnienia, wychowującemu niepełnosprawne dziecko, wraz ze wskazaniami lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-          specjalny zasiłek opiekuńczy (kryterium dochodowe 664 zł, wysokość świadczenia 520 zł) przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności,

-          zasiłek pielęgnacyjny - wysokość świadczenia 153 zł, dla: dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, dla osoby powyżej 16. roku życia jeżeli legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75. rok życia i nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego z innego źródła, dla osoby powyżej 16. roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przed 21. rokiem życia.

 

4. Fundusz Alimentacyjny – świadczenia z FA przysługują w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, gdy dochód na osobę nie przekracza 725 zł na osobę w rodzinie.

           

Zadania własne finansuje gmina, przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa.
Główne zadania to:

1.    Zasiłki stałe dla osób, które spełniają kryterium dochodowe (542 zł w przypadku osób samotnych i 456 zł dla osób gospodarujących w rodzinie) i mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od świadczeń odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

2.    Zasiłki okresowe dla osób, które spełniają kryterium dochodowe (542 zł w przypadku osób samotnych i 456 zł dla osób gospodarujących w rodzinie) oraz spełniają przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej np. bezrobocie, długotrwała choroba czy niepełnosprawność.

3.    Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, leków czy innej niezbędnej potrzeby bytowej (również przy spełnieniu w/w kryterium).

4.    Rodziny zastępcze – gmina pokrywa koszty pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej w wys. 50% kosztu pobytu, który wynosi 660zł miesięcznie na jedno dziecko.

5.    Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – osoby pozbawione mieszkania umieszczane są w schronisku dla bezdomnych, koszt pobytu jednej osoby to około 900zł miesięcznie (obecnie w schroniskach przebywa 6 osób).

6.    Dom pomocy społecznej – mieszkańcom gminy, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu pokrywa mieszkaniec domu w wys. 70% własnego dochodu, pozostałą część dopłaca gmina. Średni koszt miesięczny to ok. 3000zł.

7.    Dożywianie uczniów w szkołach – gmina zapewnia dwudaniowy gorący posiłek dla 92 uczniów w dni nauki w szkole. Kryterium dochodowe niezbędne do przyznania pomocy to 684,00zł na osobę w rodzinie.

8.    Pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – gmina pokrywa koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówkach decyzją sądu. Umieszczenie dzieci w placówkach wynika z obowiązku zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa, których pozbawione były w domu rodzinnym. Obecnie w placówkach przebywa dwoje dzieci, koszt pobytu jednego dziecka to 3 311zł, z czego 50% pokrywa gmina.

9.    Pomoc asystenta rodziny jest przyznawana rodzinom, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze, gdzie często dobro dziecka jest narażone z powodu nadużywania alkoholu przez rodziców. Dzięki stałemu nadzorowi asystenta rodziny dzieci mogą wychowywać się w środowisku rodzinnym.

10.   Ubezpieczenie zdrowotne dla osób spełniających kryterium dochodowe, nie mających uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

11. Zespół Interdyscyplinarny – to osoby reprezentujące gminne instytucje (pracownicy OPS,     gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, dzielnicowi, pedagodzy  szkolni) powołani do pomocy ofiarom przemocy domowej.

12. Dodatki mieszkaniowe - przyznanie dodatku mieszkaniowego jest uzależnione od wysokości dochodów (844,45zł na osobę w rodzinie i 1266,68zł dla gospodarujących samotnie) oraz powierzchni użytkowej lokalu (35 metrów na 1 osobę i po 5 metrów na każdą kolejną osobę zamieszkującą w lokalu).

13. Dodatki energetyczne przysługują osobom otrzymującym dodatki mieszkaniowe.

14. Karta Dużej Rodziny – to program rządowy dla rodzin wielodzietnych z przynajmniej trójką dzieci, oferujący zniżki z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

15. Usługi opiekuńcze – pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania polegająca na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (zakupy, przygotowanie posiłków, mycie chorego, palenie w piecu itp.). Odpłatność za usługi opiekuńcze jest ustalana na podstawie dochodu świadczeniobiorcy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.

                                                                                                         Kierownik Ośrodka: Dorota Słodek

 

22

STY

2015

1387

razy

czytano

402/454

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia