Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Aktualności

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozmiar tekstu

A

A

A

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok.        

 

Zespół Interdyscyplinarny w Ogrodzieńcu pracował w składzie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  i Gminy Ogrodzieniec Nr 396/2020 z dnia 28 lutego 2020r. a następnie Zarządzeniem nr 502/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.  Zespół został powołany w celu realizacji zadań własnych gminy, określonych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pracowali w Zespole w ramach obowiązków służbowych (bez dodatkowego wynagrodzenia).  Zgodnie z Zarządzeniem nr 502/2020 z dnia 22 czerwca 2020r skład Zespołu był następujący:

1.      Jolanta Ciołczyńska    -           SPZOZ Ogrodzieniec

2.      Barbara Ciszek           -           ZSP Ogrodzieniec

3.      Alicja Cupiał               -           OPS Ogrodzieniec

4.      Piotr Szulecki              -           OPS Ogrodzieniec

5.      Elżbieta Koniec           -           OPS Ogrodzieniec

6.      Ewelina Kocot             -           OPS Ogrodzieniec

7.      Małgorzata Smyrgała -            SP Giebło

8.      Małgorzata Leśniak    -           Sąd Rejonowy w Zawierciu

9.      Justyna Białkowska    -           ZSP Ogrodzieniec

10.  Iwona Rajca               -           GKRPA Ogrodzieniec

11.  Sebastian Molik          -           Komisariat Policji Ogrodzieniec

12.  Dorota Słodek             -           OPS Ogrodzieniec

13.  Krzysztof Paździorski  -          Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” Zawiercie.

 

Podstawy prawne regulujące pracę Zespołu to:

-           ustawa z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 poz. 218),

-           rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,

-           Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  w rodzinie dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020,

-           zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 173/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

          integrowanie i koordynowanie działań pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych  oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

          diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

          podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

          inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy na terenie gminy i poza nią,

          inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu odbywały się raz na 3 miesiące, w następujących terminach:  

05.03.2020r.,  26.06.2020r., 30.09.2020., 30.12.2020r.

Działania realizowane przez Zespół dotyczyły następujących obszarów:

1.      Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców gminy Ogrodzieniec na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania przemocy tj.:

-   - przekazywanie ulotek informacyjnych zawierających podstawową wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem różnych podmiotów,

-  - aktualizowanie strony internetowej na temat działań Zespołu, procedury „Niebieskie Karty”  oraz zadań służb zaangażowanych w jej realizację, podstawy prawne regulujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

2.  Działania profilaktyczne:

- bieżąca działalność profilaktyczna na terenie szkół, zajęcia na temat przemocy w rodzinie, jej przejawach i sposobach radzenia sobie  w  trudnych sytuacjach, osobach    i miejscach, do których można zwracać się o pomoc,

- stała współpraca  z psychologiem ds. uzależnień p. Haliną Bulską-Sobusik (kierowanie osób do punktu konsultacyjnego),

- realizowanie działań profilaktycznych na terenie świetlic środowiskowych, stały kontakt pracownika socjalnego i asystenta rodziny.

3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy:

- doskonalenie wiedzy związanej z problemem uzależnień, wymiana doświadczeń między instytucjami,  dostęp do  fachowej literatury (m.in. Doradca  w pomocy społecznej), zorganizowanie szkolenia dla wszystkich członków Zespołu.

4. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół podejmuje interwencję w rodzinie tworząc grupy robocze.

Grupy robocze przewodnicząca ZI tworzyła na  podstawie imiennych upoważnień członków Zespołu, wynikających z treści art. 95 § 1 oraz art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1740 ).

Działania grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieskie Karty”  w konkretnych przypadkach obejmowały:

- diagnozę sytuacji rodzinnej,

- opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie (pomoc osobom doznającym przemocy oraz propozycję działań naprawczych osobie stosującej przemoc),

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych przez członków grup roboczych,

- wnioskowanie o wszczęcie dalszego postępowania przez sąd lub prokuraturę.

W 2020 roku Zespół prowadził 16 procedur Niebieska Karta, z tego 13 wszczęto w 2020r. natomiast 3 kontynuowano z poprzedniego roku.  Rodziny objęte procedurą pochodziły z następujących miejscowości gminy Ogrodzieniec:

• Ogrodzieniec           -           8

• Ryczów                     -          2

• Ryczów Kolonia        -          4

• Markowizna             -            1

• Podzamcze              -           1

           

                                                tj. razem 16 procedur NK.

Do bezpośredniej pracy  w rodzinach dotkniętych problemem przemocy każdorazowo powoływano grupy robocze. Skład grup roboczych był dostosowany do skali problemów  i potrzeb danej rodziny. W każdej ze spraw uczestniczył pracownik socjalny i dzielnicowy. Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami koordynatorem grupy roboczej był zawsze pracownik socjalny odpowiedzialny za dany rejon gminy. Grupy robocze spotkały się 45 razy. W związku ze zrealizowaniem indywidualnego planu pomocy rodzinie, ustaniem przemocy, uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy – zamknięto 16 procedur.

 

 

 

24

MAR

2021

314

razy

czytano

114/454

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:
Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia