Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rozmiar tekstu

A

A

A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08.
 

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:
 

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707 (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.
 • ALT + 6 - uruchomienie wersji tekstowej, bez styli. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, ops@ogrodzieniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48326733526. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Analiza stanu zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

oraz

placówki wchodzące w strukturę OPS

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu mieści się w trójbudynku stanowiącym własność Gminy Ogrodzieniec. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Ośrodek zlokalizowany jest na parterze, oznaczony jest za pomocą tablicy informacyjnej umiejscowionej przy głównym wejściu od strony południowej. Napis jest czytelny oraz łatwo dostrzegalny. Dojście do budynku jest możliwe za pomocą schodów stałych (7) zaopatrzonych w poręcze znajdujące się po obu stronach oraz podjazd dla wózków zamontowany na stałe. Zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi oraz słońcem. Wejście główne jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt obsługi interesanta usytuowany jest na parterze po prawej stronie głównego wejścia (jest czytelnie oznakowany). Interesantów przyjmuje się przy czterech oddzielnych stanowiskach (wysokość lady 117cm) oraz przy niskim stoliku. Punkt obsługi interesanta jest jedynym pomieszczeniem w Ośrodku w obrębie którego mogą się poruszać petenci. Do użytku pracowników Ośrodka jest osiem pomieszczeń tj. 5 pomieszczeń biurowych, 2 pomieszczenia gospodarcze, toaleta z dwoma kabinami; oraz korytarz. Toaleta niedostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Na korytarzu znajdują się oznaczenia informujące o wyjściu ewakuacyjnym. Drzwi do wszystkich pomieszczeń w Ośrodku są bezprogowe. Korytarz o szerokości 150 cm umożliwia przemieszczanie się bez zbędnych przeszkód architektonicznych.

Ośrodek dysponuje od strony wschodniej również wejściem bocznym przeznaczonym
w szczególności dla pracowników oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (na drzwiach umieszczona informacja). Położenie wejścia można wyróżnić za pomocą elementów architektonicznych m.in. takich jak zadaszenie. Dojście do budynku jest bezkolizyjne, zastosowano pochylnie zewnętrzną z kostki brukowej. Szerokość wejścia do budynku wynosi 110 cm (drzwi dwuskrzydłowe). Zapewniono przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się wózkiem inwalidzkim. Drzwi boczne do obiektu nie są pozbawione wszelkich barier, ponieważ ograniczone są 7 cm progiem.

W Ośrodku brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń (w sposób wizualny, dotykowy, głosowy). Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Ośrodek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem sposobów/środków wspierających komunikowanie się: kontakt telefoniczny, kontakt korespondencyjny oraz przesyłanie wiadomości tekstowych (z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS oraz e-mail).

Ośrodek nie dysponuje urządzeniami lub środkami technicznymi do obsługi osób słabosłyszących takimi jak np. pętla indukcyjna, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych zgodnie
z Procedurą obsługi osób niepełnosprawnych stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu z dnia 05.03.2020r.. Ośrodek zapewnia dostęp do usług tłumacza przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec:

- polskiego języka migowego PMJ,

- systemu językowo-migowego SJM,

- sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z wyżej wymienionej metody komunikowania się odbywa się poprzez złożenie wniosku o udostępnienie usługi stanowiącej zał. 1 do Procedury.

Ośrodek nie posiada własnego miejsca postojowego dedykowanego osobom niepełnosprawnych jednak w odległości ok. 200m znajduje się ogólnodostępny parking z wyodrębnionym miejscem dla osób niepełnosprawnych (oznaczone znakiem informacyjnym poziomym P24 oraz znakiem pionowym D18 wraz z tabliczką informującą T29, bez nawierzchni antypoślizgowej koloru niebieskiego RAL 5024). Nie zastosowano „systemu prowadzącego” z miejsca parkingowego do budynku.

2. Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec

Dzienny Dom Senior+ jest utworzony w budynku gminnym. Jest to budynek parterowy. Budynek został dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób starszych, dzięki czemu osoby te nie mają problemu w poruszaniu się po wszystkim pomieszczeniach przeznaczonych dla nich.

Przedmiotowy obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia. Budynek posiada oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Powierzchnia zabudowy wynosi – 248,00 m2; powierzchnia użytkowa 168,90 m2.

Budynek, w którym znajduje się Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu jest oznaczony poprzez duży napis usytuowany na drzwiach wejściowych czytelny, łatwo dostrzegalny i widoczny z daleka. Budynek z trzech stron jest odsłonięty, dlatego jest widoczny z czterech stron dojazdowych. Budynek nie posiada własnego miejsca parkingowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym, jednak koło budynku w odległości 100 m znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Nie zastosowano „systemu prowadzącego” z miejsca parkingowego do wejścia budynku.

Wejście do siedziby budynku jest bezkolizyjne zapewnione przez wejście A oraz wejście B. Położenie wejścia do budynku można wyróżnić za pomocą elementów architektonicznych, między innymi takich jak zadaszenie, schody, pochylnie (podjazd).

Wejście A jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez połączenie chodnika z podjazdem pochylnią (minimalna szerokość pochylni jest spełniona i wynosi więcej niż 1,2 m) z barierkami zabezpieczającymi. Liczba stopni zewnętrznych prowadzących do wejścia (prostych, bez podcięć) do pokonania wynosi 2. Zastosowano obustronną poręcz schodów.
Drzwi szerokie 120/205 dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Klamka na wysokości od 0,8 do 1,1 m . Przy wejściu A zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi i słońcem.

Wejście B - szerokość wejścia 90/200. Liczba stopni zewnętrznych prowadzących do wejścia (prostych, bez podcięć) do pokonania wynosi 2. Klamka na wysokości od 0,8 do 1,1m. Stopnie pierwszy i ostatni nie są oznaczone kontrastowo. Wszystkie wejścia są równorzędnie dostępne, pozbawione progów w drzwiach. Zastosowano maty wejściowe (wysokość wycieraczek poniżej 1 cm). W budynku zastosowano klamki łatwe do chwycenia w kształcie litery „L”.

Szerokość korytarza głównego od wejścia głównego A wynosi 120 cm. Korytarz jest bezkolizyjny oraz ma czytelny i intuicyjny układ. Podłogi w całej placówce nie mają progów i nierówności. W pomieszczeniach zastosowano wykończenie powierzchni ścian, podłóg o jednolitych barwach w technikach trwałych jako gładkie odporne na wilgoć, działanie środków dezynfekcji oraz antypoślizgowe. W budynku nie występują utrudnienia m.in w dostępie do wszystkich zajęć prowadzonych w Dziennym Domu Senior+ w Ogrodzieńcu, dla osób które mają problemy w poruszaniu się między kondygnacjami budynku, ponieważ takie nie występują. Komunikacja pozioma oraz pionowa budynku jest wolna od przeszkód.

W całym budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wiszące, wystające elementy takie jak obudowy urządzeń technicznych (obudowa systemu alarmowego), gabloty są tak usytuowane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Nie występują tablice informacyjne, plany tyflograficzne obrazujące najistotniejsze elementy budynku i sposób poruszania się po budynku, układ przestrzenno – funkcjonalny. Nie występują oznaczenia kierunkowe. Nie zastosowano oznaczeń i wskazówek w formie symboli, infografiki, informujących o podstawowych funkcjach obiektu i kierunkach dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. Zastosowano odpowiednie oświetlenie spełniające wszelkie wymagane wartości natężenia oświetlenia. Oświetlenie poprawia dobrą orientacje, jest równomierne, ogranicza zjawisko odbicia. Dobre oświetlenie korytarzy poprawia bezpieczeństwo, orientację przestrzenną. Dobre oświetlenie stanowisk pracy. Zastosowano sygnalizację świetlną i dźwiękową uruchamianą na wypadek ewakuacji.

W skład pomieszczeń Dziennego Domu Senior+ w Ogrodzieńcu wchodzą:

-pomieszczenie klubowe (biblioteczka)- (szerokość wejścia – 90 cm). Miejsca do siedzenia w pomieszczeniu klubowym są wyposażone w podłokietniki. Przewidziano dedykowane miejsce do odpoczynku dla osoby na wózku inwalidzkim poza trasą wolną od przeszkód w pomieszczeniu klubowym;

-sala spotkań z aneksem kuchennym wyposażonym w umywalkę oraz zlewozmywak (szerokość wejścia – 90 cm), w pomieszczeniu zapewniono prostą aranżację oraz układ stołów i siedzisk umożliwiający poruszanie się przez osobę na wózku;

-sala aktywności ruchowej (szerokość wejścia – 90 cm);

-pokój pielęgniarski, wyposażony w umywalkę i zlew (szerokość wejścia – 90 cm);

-pomieszczenie socjalno-szatniowe personelu i seniorów, wyposażone w szafki, umywalkę i zlew (szerokość wejścia – 90 cm), oprócz indywidualnych szafek ubraniowych zamykanych na klucz zastosowano przynajmniej jeden wieszak na ubrania znajdujący się na wysokości 1,1 m i 1,8 m od posadzki;

-toaleta dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w miskę ustępową, umywalkę oraz natrysk (szerokość wejścia – 90 cm) przy umywalce, misce ustępowej oraz natrysku znajdują się zamontowane do ściany uchwyty oraz siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, w natrysku znajduje się mata antypoślizgowa. W pomieszczeniu zamontowano również system przywoławczy (alarmowy). Zapewniono przestrzeń manewrową do pola otwierania drzwi, przed umywalką, przed misą ustępową, w obszarze prysznica;

-toaleta damska i męska, wyposażone w miskę ustępową oraz 2 umywalki w przedsionku izolacyjnym (szerokość wejścia do pomieszczenia – 90 cm, szerokość wejścia do toalet – 80 cm);

-natrysk (szerokość wejścia do pomieszczenia – 90 cm);

-pomieszczenie porządkowe, wyposażone w zlew;

-komunikacja.

Dostępność informacyjna: każda osoba może kontaktować się z pracownikami Dziennego Domu „Senior+” przez: telefon, e-mail, SMS, MMS, Massengera.

Jako alternatywne rozwiązanie w związku z zapewnieniem dostępności Dom Senior+ zatrudnia osobę – opiekuna świadczącego pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Świetlica Środowiskowa w Ogrodzieńcu, filia- ul. Kościuszki 67, 42-440 Ogrodzieniec

Siedziba Świetlicy mieści się w budynku należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. S. Żeromskiego w Ogrodzieńcu. Zlokalizowana jest na parterze budynku w sali połączonej z kuchnią i stołówką szkolną. W pomieszczeniach tych podłogi nie mają progów i nierówności, pokryte są gumolitem.

Wychowankowie Świetlicy mają dostęp do toalet znajdujących się na parterze szkoły, jednak żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek posiada 3 wejścia. Są to wejście główne, wejście boczne od strony parkingu i wejście boczne od strony dziedzińca szkolnego. Do Świetlicy Środowiskowej wchodzi się wejściem głównym. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Przy wejściu głównym został zamontowany podjazd umożliwiający wjazd do szkoły osobom niepełnosprawnym. Budynek dysponuje przenośnym schodołazem, który umożliwia wejście do środka osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Na terenie Świetlicy nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek jest wyposażony w przegrody ogniowe oraz plan ewakuacyjny, który może służyć jako wizualna tablica informacyjna rozkładu pomieszczeń.

Do budynku, w tym także na teren Świetlicy, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

4. Świetlica Środowiskowa w Ogrodzieńcu, filia- ul. E. Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec

Siedziba Świetlicy mieści się w budynku należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. S. Żeromskiego w Ogrodzieńcu. Świetlica w pełni korzysta z 1 sali połączonej z kuchnią i stołówką szkolną, ma dostęp do toalet znajdujących się na terenie ZSP.

Dostęp do Świetlicy zapewnia wejście główne do budynku ZSP, które dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyposażone jest w pochylnię. Ponadto wejście zostało wyposażone w poręcze przez co zapewnia dostęp do budynku z psem asystującym.

Rozkład pomieszczeń w budynku przedstawia spis znajdujących się naprzeciwko dyżurki woźnych przy głównym wejściu. Dostęp do pomieszczeń pozbawiono barier mogących stanowić utrudnienia architektoniczne. Wejścia do pomieszczeń są opisane za pomocą tablic umieszczonych na wysokości wzroku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety znajdujące się na terenie ZSP są dostosowane do wymagań architektonicznych osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku ZSP jak i na jego terenie, włączając pomieszczenia ŚŚ, obowiązują wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczną ewakuację z budynku osobom w nim znajdującym się, w tym ze szczególnymi potrzebami. Informację o zakresie działalności Świetlicy określa Regulamin Wewnętrzny Świetlicy Środowiskowej.

Dla osób podróżujących samochodem osobowym udostępniono miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, równoległe względem ulicy, znajdujące się bezpośrednio przy chodniku, który prowadzi do wejścia do placówki.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OGRODZIEŃCU NA LATA 2020-2025

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

 

Sposób realizacji

Termin

1.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Dyrektor Ośrodka

Wydanie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

07.10.2020

2.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu w zakresie dostępności:

-architektonicznej,

-informacyjno- komunikacyjnej

Koordynator oraz pracownik Ośrodka

Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod względem dostępności:

-architektonicznej- zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

-informacyjno-komunikacyjnej- zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy

do 19.03.2021

3.

Analiza stanu dostępności cyfrowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

Informatyk

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi mpotrzebami

do 19.03.2021

4.

Analiza stanu zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej przez Dzienny Dom Senior+ w Ogrodzieńcu

Kierownik DDS+
w Ogrodzieńcu

Dokonanie analizy dostępności Dziennego Domu Senior+ w Ogrodzieńcu pod względem dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

do 19.03.2021

5.

Analiza stanu zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej przez Świetlice Środowiskową w Ogrodzieńcu

Wychowawca ŚŚ
w Ogrodzieńcu

Dokonanie analizy dostępności Świetlicy Środowiskowej w Ogrodzieńcu pod względem dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

do 19.03.2021

6.

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:

- architektonicznej,

-informacyjno-komunikacyjnej
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu oraz w placówkach wchodzących w strukturę Ośrodka

Koordynator, pracownik Ośrodka, Kierownik DDS+ w Ogrodzieńcu, Wychowawca ŚŚ w Ogrodzieńcu

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej- do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 26.03.2021

7.

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu oraz w placówkach wchodzących w strukturę Ośrodka

Informatyk

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności cyfrowej- do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy

do 26.03.2021

8.

Sporządzenie raportu zbiorczego

Koordynator

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

31.03.2021

9.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu oraz w placówkach wchodzących
w strukturę Ośrodka w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator

 1. Przyjmowanie uwag, opinii
  i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących barier architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych, z jakimi mogą bądź spotkały się podczas wizyty
  w Ośrodku oraz w placówkach wchodzących w strukturę Ośrodka

 2. Przyjmowanie uwag i propozycji usprawnień od pracowników Ośrodka oraz placówek wchodzących w strukturę Ośrodka w zakresie rozwiązań usuwających bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami

 3. Wdrożenie działań dotyczących przystosowania Ośrodka oraz placówek wchodzących w strukturę Ośrodka do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

 4. Monitorowanie realizacji przyjętych planów działania

Realizacja w całym okresie działania


 

Sporządził: Koordynator Monika Kasznia

Zatwierdził: Dyrektor Dorota Słodek

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - /zdjecia/edytor/files/Raport1%5B4782%5D.pdf

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia