Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Fundusz Solidarnościowy

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - edycja 2024

Rozmiar tekstu

A

A

A


Ośro­dek Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Ogro­dzień­cu roz­po­czął re­ali­za­cję ko­lej­nej edy­cji Pro­gra­mu „Asy­stent oso­bi­sty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edy­cja 2024, który do­fi­nan­so­wa­ny jest z Mi­ni­ster­stwa Ro­dzi­ny, Pracy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej ze środ­ków Fun­du­szu So­li­dar­no­ścio­we­go.

Na re­ali­za­cję Pro­gra­mu w 2024 roku Gmina Ogro­dzie­niec otrzy­ma­ła:

  • war­tość do­fi­nan­so­wa­nia: 111 906,00 zł;
  • cał­ko­wi­ta war­tość: 111 906,00 zł.

Głów­nym celem Pro­gra­mu jest wpro­wa­dze­nie usłu­gi asy­sten­ta jako formy ogól­no­do­stęp­ne­go wspar­cia.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na temat re­ali­za­cji Pro­gra­mu można uzy­skać w Ośrod­ku Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Ogro­dzień­cu lub pod nu­me­rem te­le­fo­nu 32 67 33 526

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia