Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Fundusz Solidarnościowy

Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

Rozmiar tekstu

A

A

A

Gmina Ogro­dzie­niec po raz ko­lej­ny przy­stą­pi­ła do Pro­gra­mu „Opie­ka wy­tchnie­nio­wa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edy­cja 2024” fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków po­cho­dzą­cych z Mi­ni­ster­stwa Ro­dzi­ny, Pracy i Po­li­ty­ki  Spo­łecz­nej w ra­mach Fun­du­szu So­li­dar­no­ścio­we­go. Celem Pro­gra­mu jest spra­wo­wa­nie bez­po­śred­niej opie­ki, tzw. ,,opie­ka wy­tchnie­nio­wa”, nad dzieć­mi i oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi w za­stęp­stwie człon­ków ro­dzin lub opie­ku­nów spra­wu­ją­cych bez­po­śred­nią, stałą i dłu­go­trwa­łą opie­kę nad tymi oso­ba­mi na te­re­nie gminy Ogro­dzie­niec.

Na re­ali­za­cję Pro­gra­mu w roku 2024 Gmina Ogro­dzie­niec otrzy­ma­ła:

  • war­tość do­fi­nan­so­wa­nia: 45 696,00 zł;
  • cał­ko­wi­ta war­tość: 45 696,00 zł.

Opie­ka wy­tchnie­nio­wa ma na celu od­cią­żyć opie­ku­nów m.​in. po­przez za­pew­nie­nie im wspar­cia w wy­ko­ny­wa­niu do­tych­cza­so­wych obo­wiąz­ków lub za­pew­nie­nie za­stęp­stwa, dzię­ki któ­re­mu opie­ku­no­wie zy­ska­ją czas dla sie­bie.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na temat re­ali­za­cji Pro­gra­mu można uzy­skać w Ośrod­ku Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Ogro­dzień­cu lub pod nu­me­rem te­le­fo­nu 32 67 33 526

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia