Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

ops@ogrodzieniec.pl

32 67 335 26

Radość z pomagania innym

Organizacja

Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Rozmiar tekstu

A

A

A

1. Podstawa prawna

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest:
1) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
3) uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
4) uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17.02.2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2020,
5) zarządzenie nr 139/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 28 maja 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
2. Cele działania Zespołu
1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
2. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.
 
3. Zadania Zespołu
1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Ogrodzieniec.
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
 
4. Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
1.Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
2.Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
3.Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
4.Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
5.Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.
 
5 Zespół współpracuje z:
1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu
2) Komisariatem Policji w Ogrodzieńcu,
3) Szkołą Podstawową w Ryczowie,
4) Szkołą Podstawową w Gieble,
5) Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu,
6) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ogrodzieńcu,
7) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych przy SR w Zawierciu,
8) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w sprawach karnych przy SR w Zawierciu
9) SPZOZ w Ogrodzieńcu – lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi,
10) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu,
11) Stowarzyszeniem "Przystań".
 
6. Skład Zespołu:
1) Anna Wójcik  - SPZOZ w Ogrodzieńcu
2) Barbara Ciszek - ZSP w Ogrodzieńcu
3) Alicja Cupiał  - OPS w Ogrodzieńcu
4) Piotr Szulecki - OPS w Ogrodzieńcu
5) Elżbieta Koniec - OPS w Ogrodzieńcu
6) Małgorzata Smyrgała - SP w Gieble
7) Małgorzata Leśniak - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy SR w Zawierciu
8) Ewelina Kocot - OPS w Ogrodzieću
9) Justyna Białkowska - ZSP w Ogrodzieńcu
10) Sebastian Molik - KP w Ogrodzieńcu
11) Dorota Słodek - OPS w Ogrodzieńcu
12) Krzysztof Paździorski - Stowarzyszenie "Przystań"
 

 

Najnowsze aktualności

Ciekawostki

Galeria

ops-ogrodzieniec.pl

Seniorzy w parku wodnym

ops-ogrodzieniec.pl

Dzień dziecka w Energylandii

ops-ogrodzieniec.pl

Wycieczka seniorów do Krakowa

ops-ogrodzieniec.pl

Wigilia w placówkach

ops-ogrodzieniec.pl

Z wizytą w ZOO

ops-ogrodzieniec.pl

Challenge niebieskie motyle

ops-ogrodzieniec.pl

Program asystent osobisty

ops-ogrodzieniec.pl

I rocznica - mieszkanie chronione

ops-ogrodzieniec.pl

Ferie w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Wakacje w świetlicy

ops-ogrodzieniec.pl

Bezpiecznie podczas wakacji

ops-ogrodzieniec.pl

Aktywność na pierwszym miejscu

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Formularz kontaktowy

Wyślij nam wiadomość.

Logo serwisu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ogrodzieńcu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia